ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล หนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
แจ้งชำระค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร