หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองแดง
'' สร้างสังคม อุดมปัญญา ชุมชนก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ดำรงวิถีชีวิตพอพียง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ''
วัดนาคา
วัดพรหม
วัดดงไพรวัลย์
วัดพระธาตุยอยหงส์
วัดหนองแดง
ศาสนสถานในชุมชน
หนองแดง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
หนองแดง
เทศบาลตำบลหนองแดง
อ.แม่จริม
จ.น่าน
1
2
3
 

 
 


 
 
 

 
 
 
นน 0023.3/ว 2068  การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 2070  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ ว 2071  ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 2060  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 0203  จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ ว2018  รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 2017  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 201  ขอความร่วมมือเร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ อปท. ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และ สถอ.ทุ่งช  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 2011 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 2012  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.5/ว1966  การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1994  ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1981  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1982  ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ 160  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ อบต.หมอเมือง อ.แมจริม  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.2/ว199  เลื่อนการดำเนินการโครงการ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.1/ว198  ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1967  หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.1/ว1965  โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นน 0023.3/ว 1969  ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
 
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเ [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไตรมาส ๑ ต.ค.-ธ.ค.) ของกอง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไตรมาส ๑/๖๔) ของกองการศึกษ [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างถมดินไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านหนองแดงถึงบ้านพรหม [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบ [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน 80-4366 น่าน ของกองสา [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างถมดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรหมถึง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ไตรมาส๑ ต.ค.-ธ.ค.)ของกองสาธารณสุ [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถยนต์ทะเบียน [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 8 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉ [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ไตรมาส ๑ ต.ค-ธ.ค.) ของกองสาธา [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่ [ 8 ธ.ค. 2563 ]

 
 
 
   

ชาใบหม่อน
   
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
   
 
สอบถาม การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 1  
สอบถามเงินเยียวยา ผู้สูงอายุ (15 มิ.ย. 2563)    อ่าน 126  ตอบ 2  
ขอข้อมูลประชากรผู้สูง ในเขตเทศบาลตำบลหนองแดงค่ะ (15 มิ.ย. 2563)    อ่าน 134  ตอบ 2  
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ ทต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,857,648 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.หนองแดง