ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ ทต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
เส้นทางการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
80.00%
ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ( 1 )
20.00%
ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย ( 0 )
0.00%
การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ( 0 )
0.00%